Diety

Instrukcja zasady przechowywania żywności pacjentów w lodówkach oddziałowych.

Dotyczy prawidłowego przechowywania produktów żywnościowych dostarczonych przez rodzinę lub zakupywanych przez pacjentów, tak aby nie stanowiły dodatkowego zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

  1. Każdy oddział wyposażony jest w lodówkę przeznaczoną wyłącznie do przechowywania żywności pacjentów, oznaczoną informacją: lodówka dla pacjentów.
  2. Pacjent bądź rodzina są zobowiązani podpisać pojemnik lub woreczek z żywnością imieniem i nazwiskiem, numerem sali, datą włożenia do lodówki.
  3. Żywność jest codziennie przeglądana pod kątem przydatności do spożycia.
  4. W przypadku żywności niezdatnej do spożycia jest ona usuwana po poinformowaniu pacjenta do pojemnika na odpady.
  5. Lodówki są odmrażane przez personel pomocniczy w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  6. Mycie i dezynfekcja lodówki w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu, dostępnym środkiem myjącym. Czynność wykonywana jest przez personel pomocniczy.
  7. Wskazane jest, aby żywność dostarczana przez rodzinę lub zakupywana przez pacjenta była w małych opakowaniach, hermetycznie zapakowana i w pojedynczych ilościach.
  8. Żywność odpakowana/otwarta powinna mieć oznaczoną datę jej otwarcia.
  9. Każdy nowo przyjęty pacjent powinien być poinformowany o powyższych zasadach przez Zastępcę Kierownika Oddziału lub przez osobę przez Niego wyznaczoną.
  10. Czynności sprawdzenia żywności oraz mycia i dezynfekcji lodówki są dokumentowane w zeszytach do tego przeznaczonych i znajdują się na każdym oddziale.