Prawa Pacjenta

PRAWA PACJENTA W SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. T. BOCZONIA W MYSŁOWICACH.

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji od lekarza, pielęgniarki o przysługujących mu prawach.

 1. Pacjent hospitalizowany w SP ZOZ Szpital Nr 2 im. T.Boczonia w Mysłowicach ma prawo do:
  • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i potrzebom pacjenta, udzielanych na poziomie, na jaki pozwalają posiadane przez Szpital zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe,
  • wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne zalecane przez lekarza po uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej metod leczenia i rokowania,
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego,
  • środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
  • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia podczas hospitalizacji,
  • intymności, poszanowania godności osobistej, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • kontaktu osobistego, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami
   z zewnątrz, lecz nie może to zakłócać porządku i organizacji pracy w Szpitalu oraz obciążać finansowo Szpital,
  • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub zakłóca w znacznym stopniu pracę Szpitala,
  • opieki duszpasterskiej,
  • informacji o swoim stanie swojego zdrowia, a w tym proponowanym leczeniu, terapii
   i procedurach zabiegowych oraz o ryzyku i korzyściach wynikających z ich stosowania,
  • do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie szpitalnym,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • informacji zawierających dane o personelu (imię, nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia) realizującego świadczenia.
 2. Pacjent ma prawo wskazać osobę, którą można informować o jego stanie zdrowia.
 3. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  • każda informacja o stanie zdrowia pacjenta jest jego dobrem osobistym prawnie chronionym.
 4. Wszyscy pracownicy Szpitala są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i całkowitej dyskrecji z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
 5. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium.
 6. Pacjent ma prawo do wyrażania w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w badaniu klinicznym, po wcześniejszym uzyskaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym oraz o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu w każdej chwili.
 7. Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, Szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje.
 8. Pacjentom nieletnim przysługują prawa takie same jak dorosłemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana przedstawicielom ustawowym. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na przeprowadzone zabiegi i badania. W przypadku gdy nieletni pacjent ukończy 16 rok życia, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA – BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 • e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 • faksem pod nr 22 532-82-30
 • osobiście w siedzibie Biura:
  • w poniedziałki w godz. 9.00-18.00
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

Więcej informacji na stronach Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta, tel. 800 190 590 (czynna pn. – pt. godz. 8.00 – 18.00)
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rpp/telefoniczna-informacja-pacjenta
Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibie na ul. Jankego 15A od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 16:00;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • pisemnie na adres:
  • Śląski OW NFZ
   ul. Kossutha 13
   40–844 Katowice.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 pod numerami telefonów:

 • 32 735 05 13
 • 32 735 05 45

Przydatne strony:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
https://www.nfz-katowice.pl/

Rzecznik Praw Pacjenta
https://www.gov.pl/web/rpp