Oferty pracy

OFERTA PRACY (aktualizacja)

Zatrudnimy lekarzy internistów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury na oddziale wewnętrznym,

Zatrudnimy lekarzy anestezjologów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury w naszej Jednostce.

OFERTA PRACY

Zatrudnimy lekarzy internistów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury na oddziale wewnętrznym i IP.

Zatrudnimy lekarzy specjalistów na oddział urazowo-ortopedyczny ze specjalizacją chirurgii urazowo – ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  PIELĘGNIARKA

 1. Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie
 2. Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe / specjalizacja
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Świadczenia wysokowydajnych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w celu  zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym jej pacjentom.
  • Świadczenia bezpośredniej opieki osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych oraz współdziałanie w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych.
 4. Oferujemy:
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 5. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat
  • CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)
  • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)
  • Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu)
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  lekarz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej

 1. Kompetencje  niezbędne: wykształcenie wyższe
 2. Kompetencje pożądane:  specjalizacja
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Zapewnienie pacjentom podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprzez ocenę stanu zdrowia, przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Zadaniem Lekarza jest diagnozowanie choroby oraz ustalenie planu leczenia pacjenta.
 4. Oferujemy:
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową
 5. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat
  • CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)
  • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)
  • Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu,dyplom specjalizacji)
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Prosimy o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach podanych przez mnie danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Jednocześnie informujemy, iż dokumenty nie opatrzone w/w  klauzulą nie będą brały  udziału w procesie rekrutacji i będą natychmiastowo niszczone.


KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia                       w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl
 2. W sprawie swoich danych osobowych mogą  Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 1KP) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażona przez Państwa zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą oceniane w procesie rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom działu kadr i płac  oraz innym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonego upoważnienia.
 5. Po zakończonym procesie rekrutacji Państwa dane zostaną zniszczone.
 6. W każdej chwili mogę Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw tj. uzyskać dostęp do danych, żądać od administratora ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania. W przypadku podejrzenia, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.