Poprawa warunków pracy pracowników SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach

Tytuł projektu:

Poprawa warunków pracy pracowników SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach poprzez doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: 2021-01-01 – 2021-12-31

Całkowita wartość projektu 343 812,50 PLN, w tym dofinansowanie UE 292.240,62 PLN.

Cele projektu: Poprawa warunków pracy personelu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.

Planowane efekty: Na podstawie przeprowadzonej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy a poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 82 osób pracowników Szpitala, w tym 36 osób w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyka w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia. Działaniami zostaną objęci: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, technicy rtg, farmaceuci, rejestratorki i sekretarki medyczne, pracownicy administracyjni.