Wdrożenie systemu e-usług

Tytuł projektu

Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w SP ZOZ Szpitalu nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach i w podmiocie partnerskim

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ), oś priorytetowa: II. ,,Cyfrowe Śląskie”, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Okres realizacji: 2020-07-23 – 2021-12-31

Całkowita wartość projektu 2 619 213,73 PLN, w tym dofinansowanie UE 2 064 215,23 PLN.

Cele projektu: Bezpośrednimi celami projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych i podniesienie jakości świadczenia usług medycznych w SP ZOZ Szpitalu nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach oraz SP W. Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dra. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Cele te zostaną osiągnięte poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie informatyczne) będących przedmiotem projektu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności do informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrożenie publicznych usług cyfrowych o coraz to wyższych poziomach zaawansowania. Efektem projektu, jaki zostanie osiągnięty będzie stworzenie otwartej platformy telekonsultacji medycznych w ramach, możliwym będzie monitorowanie procesu leczenia pacjentów na terenie całego woj. śląskiego, ale i pozostałej części kraju (m.in. woj. małopolskie).