Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej

Tytuł projektu:

Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla mieszkańców miasta Mysłowice oraz miast ościennych oraz poprawa efektywności jednostki.

Przedmiotem projektu jest utworzenie pracowni endoskopowej oraz prób wysiłkowych i Holtera w SPZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac budowlanych, dostosowujących pomieszczenia do nowych funkcji oraz wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.

Planowane efekty:

Produkty:

  • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 3 506 osób.
  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 2 212 324.07 zł

 

Wartość projektu: 3 271 462,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 780 743,08 zł