Prosimy o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Szpital nr 2 im.dr.T.Boczonia w Mysłowicach podanych przez mnie danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Jednocześnie informujemy, iż dokumenty nie opatrzone w/w klauzulą nie będą brały  udziału w procesie rekrutacji i będą natychmiastowo niszczone.

RODO

Klauzula informacyjna dla osób przebywających na terenie sp zoz szpitala nr 2 im. Dr.T.Boczonia w mysłowicach dotycząca monitoringu funkcjonującego w zakładzie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z funkcjonującym na terenie zakładu monitoringiem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice. Tel. 723183348.
 2. W sprawie Państwa danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr telefonu 723182011, mailowo: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl lub osobiście.
 3. Przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE – tj. ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, przez co rozumie się zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz ochronę mienia.
 4. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego (a więc: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów), udostępniane są jedynie pracownikom Szpitala obsługującym i odpowiedzialnym za prawidłowe działanie systemu monitoringu- na podstawie upoważnienia oraz jednostkom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów szczególnych.
 5. Dane z monitoringu przechowywane są przez 20 lub 32 dni, zależnie od obszaru objętego monitoringiem. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Osobom objętym monitoringiem przysługuje prawo do informacji o istnieniu monitoringu, prawo dostępu do nagrań (w uzasadnionych przypadkach), żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa- żądania usunięcia danych jej dotyczących, zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku podejrzenia, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dla pracownika

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice. Tel. 72318348.
 2. W sprawie Państwa danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie pod nr 723182011, mailowo: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl lub osobiście.
 3. Przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie i z zastosowaniem uregulowań przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. art. 222 KP, art. 6 ust.1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018.1000.
 4. Przetwarzania danych dokonuje się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane pozyskane w wyniku funkcjonującego na terenie zakładu monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa, firmom świadczącym dla nas usługi w zakresie szkoleń pracowników, firmom IT serwisującym sprzęt komputerowy, medycynie pracy, firmie świadczącej dla nas usługi w zakresie przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego udostępniane są jedynie pracownikom Szpitala obsługującym i odpowiedzialnym za prawidłowe działanie systemu monitoringu- na podstawie upoważnienia oraz jednostkom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów szczególnych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres, do którego obligują nas przepisy szczegółowe. Dane z monitoringu przechowywane są przez 20 lub 32 dni, zależnie od obszaru objętego monitoringiem. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Szpital zapewnia prawo do realizacji wszystkich praw na mocy art.15 i 16 RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b wprowadza się ograniczenia w realizacji praw wynikających z art. 17,18,20 i 21 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w przypadku podejrzenia, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl
 2. W sprawie swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest: art. 6 ust.1 lit b, c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przetwarzania danych dokonuje się w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane przetwarzane w związku z funkcjonującym na terenie zakładu monitoringiem przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa, a także firmom świadczącym dla nas usługi z zakresu szkoleń pracowników, firmom IT serwisującym sprzęt komputerow
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi określającymi okresy archiwizowania dokumentacji. Dane z monitoringu przechowywane są przez 20 lub 32 dni, zależnie od obszaru objętego monitoringiem. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Szpital zapewnia prawo do realizacji wszystkich praw na mocy art.15 i 16 RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b wprowadza się ograniczenia w realizacji praw wynikających z art. 17,18,20 i 21 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w przypadku podejrzenia, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcie i wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl
 2. W sprawie swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 KP) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażona przez Państwa zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą oceniane w procesie rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom działu kadr i płac oraz innym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu rekrutacji.
 5. Po zakończonym okresie rekrutacji Państwa dane zostaną zniszczone.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.
 7. W przypadku podejrzenia, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest: art. 6 ust.1 lit c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. c, h, i, j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019.1781, ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej tj.(Dz.U. 2018.2190 z późń zm.) oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2019.1127 z późń.zm). Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,w szczególności świadczenia usług medycznych dla pacjentów oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Dane przetwarzane w związku z funkcjonującym monitoringiem przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
 4. Możliwość udostępnienia Pana/Pani danych osobowych wynika z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego udostępniane są jedynie pracownikom Szpitala obsługującym i odpowiedzialnym za prawidłowe działanie systemu monitoringu- na podstawie upoważnienia oraz jednostkom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów szczególnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Dane związane z wizerunkiem przechowywane będą przez 32 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h wprowadza się ograniczenia w realizacji praw wynikających z art. 17,18,20 i 21 RODO, szczególnie powołując się na zapisy art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawnymi.

Klauzula informacyjna dla praktykantów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl
 2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umowy. Dane przetwarzane w związku z funkcjonującym na terenie zakładu monitoringiem przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom nadzorującym proces odbywania praktyk zawodowych oraz pracownikom działu kadr SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na podstawie upoważnienia. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego udostępniane są jedynie pracownikom Szpitala obsługującym i odpowiedzialnym za prawidłowe działanie systemu monitoringu- na podstawie upoważnienia oraz jednostkom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie przepisów szczególnych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat – zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją o Organizacji i Zakresie Działania Składnicy Akt . Dane z monitoringu przechowywane są przez 20 lub 32 dni, zależnie od obszaru objętego monitoringiem. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Szpital zapewnia prawo do realizacji wszystkich praw na mocy art.15 i 16 RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b wprowadza się ograniczenia w realizacji praw wynikających z art. 17,18,20 i 21 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w przypadku podejrzenia, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcie i wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dla stażystów

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicachinformuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl
 2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umowy. Dane przetwarzane w związku z funkcjonującym na terenie zakładu monitoringiem przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane zgodnie z przepisami prawa, a także firmom świadczącym dla nas usługi w zakresie szkoleń pracowników, firmom IT, osobom nadzorującym proces odbywania stażu oraz pracownikom działu kadr SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na podstawie upoważnienia.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat – zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją o Organizacji i Zakresie Działania Składnicy Akt. Dane z monitoringu przechowywane są przez 20 lub 32 dni, zależnie od obszaru objętego monitoringiem. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Szpital zapewnia prawo do realizacji wszystkich praw na mocy art.15 i 16 RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b wprowadza się ograniczenia w realizacji praw wynikających z art. 17,18,20 i 21 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w przypadku podejrzenia, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcie i wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dla wykonawców biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych w sp zoz szpitalu nr 2 im. Dr. T. Boczonia w mysłowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, Tel. 723183348 zwany dalej: „Administratorem”.
 2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi osobowymi istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres szpitala, telefonicznie pod nr 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kancelaryjną Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. Dane zawarte w rejestrze zawartych umów przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Posiada Pani/Pan:
  • 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;*
  • 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  • 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (Prawo dostępu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 2 i art. 97 ust. 1a

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem o ograniczenie przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 4.

Klauzula informacyjna dla Oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, Tel: 723183348, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres szpitala, telefonicznie pod nr 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art. 26,27 ustawy o działalności leczniczej t.j. ( Dz.U. z 2018r. poz. 160) i przepisami ustaw przywołanych w ww. akcie prawnym.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( tj. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kancelaryjną Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat od dnia zakończenia postępowania ( liczone od 01 stycznia roku następnego po zakończeniu postępowania) . Dane zawarte w rejestrze zawartych umów przechowywane będą przez okres 10 lat.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Posiada Pani/Pan:
  • 9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
  • 9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;
  • 9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
  • 9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
  • 10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • 10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • 10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przez Administratora polegającego na odrzuceniu oferty.

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (Prawo dostępu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 2 i art. 97 ust. 1a

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem o ograniczenie przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 4.

Klauzula informacyjna dla wykonawców biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych w sp zoz szpitalu nr 2 im. Dr. T. Boczonia w mysłowicach

2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

2.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, zwany dalej: „Administratorem”.

2.1.2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi osobowymi istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres szpitala, telefonicznie pod nr 723182011 albo drogą mailową: d.matwijczyk@szpital2myslowice.pl

2.1.3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

2.1.5. Zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kancelaryjną Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. Dane zawarte w rejestrze zawartych umów przechowywane będą przez okres 10 lat.

2.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

2.1.7. W odniesieniu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

2.1.8. Posiada Pani/Pan:

2.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;*

2.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

2.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

2.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

2.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

2.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

2.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (Prawo dostępu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 2 i art. 97 ust. 1a

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem o ograniczenie przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 4