Realizując postanowienia art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) zamieszczono na stronie BIP SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach „Deklarację dostępności” (dokument w załączeniu).

Dokument sporządzono wg wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018 r.).

Szczegóły dotyczące dostępności architektonicznej budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach znajdują się w załączniku – Dostępność architektoniczna budynków.

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.szpital2myslowice.pl/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Adres:
ul. Bytomska 41,
41 – 400 Mysłowice
tel. 723 183 401
Fax. (32) 318 33 62
e-mail: sekretariat@szpital2myslowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opcji kontrastu,
 • brak opcji powiększenia czcionki,
 • brak opcji audiodeskrypcji (nagrań),
 • zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.

Strona zostanie przebudowana i dostosowana do wymogów WCAG 2.1. po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową na adres e-mail: dostepnosc@szpital2myslowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 183 272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • przy wejściu głównym na teren Szpitala dostępny jest pracownik Portierni, który w razie problemów pomoże znaleźć poradnię lub oddział szpitalny,
 • drzwi w Budynku A otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki,
 • windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym oddziale,
 • na każdym piętrze zainstalowane dzwonki przywoławcze na wejściu,
 • do budynków można wejść z psem asystującym.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością – zamontowano dzwonek przywołujący pracownika portierni, który powiadamia telefonicznie odpowiedniego pracownika administracji o osobie ze szczególnymi potrzebami (obsługa na miejscu),
 • w budynkach SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach nie ma oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym lub w Brajlu,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • nie ma pętli indukcyjnych oraz aplikacji mobilnych
 • udostępniono dla pacjentów Kartę Praw Pacjenta w alfabecie Braille’a w Oddziałach (Wewnętrznym, Rehabilitacyjnym, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Okulistycznym), Pracowniach (Endoskopowej, USG, RTG), w Dziale Rehabilitacji, Zespole Poradni Specjalistycznych oraz na Izbie Przyjęć.