Szukaj na stronie :

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej tj. : lampy Bioptron, aparatu do elektroterapii oraz stołu rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach-Szp.2/NZ-242-2-422/18

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej tj. : lampy Bioptron, aparatu do elektroterapii oraz stołu rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

1.         Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)            Propozycję cenową należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 14.12.2018r. roku do godz. 9.00 . Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania przekazując stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną.

b)             Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

c)            Oferty można składać na poszczególne pozycje

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę lampy Bioptron, aparatu do elektroterapii oraz stołu rehabilitacyjnego ( opcjonalnie).

 a)  

a)      Minimalne wymogi:

I.                    Lampa Bioptron:

1.      Średnica filtra min. 5 cm

2.      Energia światła na minutę: średnio 2.4 J/cm2

3.      W zestawie ze stojakiem

II.                 Aparat do elektroterapii:

1.      Urządzenie do elektroterapii

2.      Min. 2 niezależne kanały zabiegowe

3.      Tryb pracy : programowy/manualny

4.      Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych

5.      Autotest- bieżąca kontrola sprawności aparatu

6.      Duży czytelny wyświetlacz

7.      Elektroterapia :

a.       Praca w trybach CC ( stabilizacja prądu) lub CV ( stabilizacja napięcia)

b.      Test elektrod

c.       Tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych ( unipolarnych)

d.      Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

8.      Prądy i metody:

a.       Interferencyjne ( izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF)

b.      TENS ( symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)

c.       TENS do terapii porażeń spastycznych

d.      Kotz’a / rosyjska stymulacja

e.       Tonoliza

f.       Diadynamiczne ( MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

g.       Impulsowe wg Träberta 9 2-5), Leduca ( 1-9), neofaradyczny (1-19)

h.      Impulsowe – prostokątny, trójkątny

i.        Unipolarne falujące

j.        Galwaniczne

k.      Mikroprądy

9.      Minimalne wyposażenie:

a.       Przewód sieciowy

b.      Kable pacjenta 2 szt.

c.       Elektrody do elektroterapii

d.      Elektrody do elektroterapii ( min. 6x6) min. 6 szt.

e.       Pokrowce wiskozowe do elektroterapii ( min. 6x6) min. 12 szt.

f.       Pasy do podtrzymywania elektrod o długości min. 40 cm.2 szt.

g.       Pasy do podtrzymywania elektrod o długości min. 100 cm.2 szt.

h.      Żel do ultradźwięków 500 g min. 1 szt.

III.               Stół rehabilitacyjny ( leżanka/ kozetka)

1.        Przeznaczony do ćwiczeń w kabinie UGUL

2.        Z dwusegmentowym leżyskiem wyposażonym w uchwyty do pasów stabilizacyjnych po obu stronach leża

3.        Z regulacją wysokości hydrauliczną lub elektryczną

4.         Obciążenie do 150 kg

5.        Regulacja wysokości leżyska w zakresie min. 450 – 950 mm ( +/- 60 mm)

6.        Regulacja kąta nachylenia leżyska z zakresie minimum   -60º ( +/20º) - +35º ( +/-10º)

b)       Zaoferowany asortyment winien być fabrycznie nowy, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2018 rok. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu demonstracyjnego.

c)      Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

d)      Wykonawca wraz dostawą dostarczy karty gwarancyjne, paszporty techniczne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dla poszczególnych elementów dostawy.

e)      Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania:

·         spełniać tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania, oznakowania tych wyrobów, a także informacji dostarczonej przez wytwórcę,

·         wystawiono dla nich deklarację zgodności, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

·         posiadać oznakowane znakiem CE,

·         posiadać wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

f)       Przedmiot zamówienia musi odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym
powyżej

g)      Warunki realizacji dostawy:

1.      Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w max. terminie do 27.12.2018r.,    wykona próbny rozruch i przeszkoli w zakresie obsługi dostarczonych wyrobów wskazany przez Zamawiającego personel. Sporządzony po szkoleniu protokół przeszkolenia użytkowników Wykonawca załączy do dokumentów odbiorczych.

2.      Wszelkie koszty związane z dostawą, ewentualną odprawą celną, transportem, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu ponosi Wykonawca.

3.      Za dzień wykonania zadania uważa się dzień przekazania i przejęcia sprzętu przez Zamawiającego i podpisaniu przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego prawidłową dostawę, montaż i uruchomienie aparatury, a także przeszkolenie personelu.

4.      W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego, iż dostarczony sprzęt nie odpowiada opisowi, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania stosownych zmian zgodnie z opisem.

5.      Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w całości lub w części jeżeli:

1)                 jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek z opakowań będzie naruszone

2)                 otrzymany element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii niż ten, który figuruje na fakturze VAT lub osobnym dokumencie stanowiącym załącznik do przedłożonej faktury.

6.      Wykonawca, na dostarczony sprzęt obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru: kart gwarancyjnych, paszportów technicznych dla każdego urządzenia oddzielnie ( jeśli dotyczy), dokonując w nich wpisów potwierdzających montaż i uruchomienie, a także wskazanie terminu następnego przeglądu okresowego oraz instrukcji obsługi i ulotek dla poszczególnych elementów dostawy.

7.      Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz okres udzielonej gwarancji, będzie objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

8.      Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt, która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy oraz niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek.

9.      Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia i wady ukryte.

10.  Minimalny wymagany okres gwarancji 24 m-ce.

3.            Wymagany termin realizacji: max. do 27.12.2018r.

4.            Kryteria oceny ofert:

  • -  cena                                        60 %

- termin gwarancji                    40%

 

5.            Wymagania wobec wykonawcy: podmiot czynny gospodarczo


                   

6.            Oferta cenowa musi zawierać następujące informacje:

a.       Termin gwarancji

b.      Termin i warunki płatności

c.       Przewidywany termin dostawy

d.      Dane osoby do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia

e.       Inne postanowienia jeśli są istotne dla realizacji zadania

Our website is protected by DMC Firewall!