Szukaj na stronie :

Dostawa materiałów do zespoleń kostnych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach - Szp.2/NZ-242-2-362/18 - cz. II

Szanowni Państwo,

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zadanie pod nazwą: Dostawę materiałów do zespoleń kostnych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach (tytanowe śruby do zespoleń przy zabiegach plastyki paluchów koślawych)

Warunki realizacji zamówienia:

  • Maksymalny termin dostawy – 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
  • Zapewnienie instrumentarium do wykonywania zabiegów.
  • Szczegóły sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projekcie umowy oraz formularzu asortymentowo cenowym
  • Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i użytkowania.
  • Wielkości określone w specyfikacji asortymentowo cenowej zostały oszacowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania. Ostateczna wielkość dostawy zostanie określona na podstawie sukcesywnych zamówień wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
  • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 60%, termin dostawy 20%, dostępność instrumentarium – 20%
  • Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
  • Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „prawa opcji” w wysokości 15 %

Punkty w kryterium cena przyznane zostaną na podstawie poniższego wzoru: 

a)      Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:     

                     Amin

Cn   =    --------------   x   60

                     An

gdzie:

Cn        - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

Amin       - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

An        - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

b)     W zakresie kryterium termin dostawy T– waga 20%

·         Punkty w kryterium termin dostawy przyznawane na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia terminu dostawy. Wykonawca może zaoferować termin dostawy ( planowanej ) mieszczący się w przedziale od 1 do 4 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia ( 1 dzień roboczy liczony jako kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia). Oferta z terminem dostawy powyżej 4 dni zostanie odrzucona. 

·         Zasady przyznawania punktów z kryterium „Termin dostawy”

1)        oferta o terminie dostawy 1 dzień otrzyma – 20,00 pkt

2)        oferta o terminie dostawy 2 dni otrzyma – 15,00 pkt,

3)        oferta o terminie dostawy 3 dni otrzyma – 10,00 pkt.

4)          oferta o terminie dostawy 4 dni otrzyma – 5,00 pkt.

 

Tn - liczba punktów w kryterium „Termin dostawy” uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie 

c)      W zakresie kryterium dostępność instrumentarium – waga 20%

Punkty w kryterium dostępność instrumentarium zostaną przyznawane na podstawie podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia informacji czy kompletne instrumentarium będzie udostępnione Zamawiającemu na cały czas trwania umowy czy też będzie zamawiane przez Zamawiającego i dostarczane przez Wykonawcę do każdego planowanego zabiegu.

Każdej ofercie zostaną przyznane punkty za zaoferowany sposób udostępnienia instrumentarium według następujących zasad:

1)    Za udostępnienie kompletnego instrumentarium do dyspozycji Zamawiającego przez cały czas trwania umowy (instrumentarium w posiadaniu Zamawiającego) – 20,00 pkt.

2)    Za udostępnianie kompletnego instrumentarium Zamawiającemu na podstawie zgłoszenia kompletnego instrumentarium do poszczególnych planowanych zabiegów – 0,00 pkt.

 

In - liczba punktów w kryterium „Dostępność instrumentarium” uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie 

Ogólna liczba punktów uzyskana przez ofertę n-tego wykonawcy (On) obliczona zostanie według wzoru:

On = Cn + Tn + In 

Wyliczenie punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

a)            Wypełniony formularz oferty ( Zał. nr 1);

b)            Wypełniony formularz asortymentowo cenowy

c)            Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu medycznego –  wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych      

d)            Ulotki/katalogi oferowanego asortymentu

e)            Wpis do właściwego rejestru, uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

f)             Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę bądź osobę przez niego umocowaną. 

Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Ofertę (Skan wypełnionych formularzy i dokumentów, pełnomocnictw) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.11.2018r. do godziny 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji. 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!