Szukaj na stronie :

Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach Szp.2/NZ-242-2-75/20

Szanowni Państwo,

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę  produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach zgodnie z opisem podanym w formularzach asortymentowo-cenowych.

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach z podziałem na 29 części zamówienia – pakietów wyszczególnionych w Specyfikacji asortymentowo-cenowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1-2.29 do zaproszenia tj.: „Specyfikacje asortymentowo - cenowe ”.

2.       Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania:

- zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).

- posiadają aktualne Charakterystyki Produktu Leczniczego, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt.11 i art. 11 ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.499  z późn. zm.).

- pochodzą z bieżącej produkcji,

- są produktami refundowanymi i mają ceny nie wyższe niż wynikające z przepisów art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji produktów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 poz.1844 z późn. zmian.).

3. Warunki realizacji dostawy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

4. Wymagany termin realizacji: do 31.05.2020 r.

5. Kryteria oceny ofert:

cena                                                     100 %

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:    

 

 Amin

Cn  =    --------------   x   100

  An

gdzie:

Cn          - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

Amin     - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

An          - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

6. Wymagania wobec wykonawcy: podmiot czynny gospodarczo.

7. Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

-Wypełniony formularz propozycji cenowej (Zał. nr 1);

- Wypełniony formularz asortymentowo cenowy (Zał. nr 2);

- Ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub ważne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia lub ważne zezwolenie na import produktów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (np. KRS, CEIDG) dostępnego bez ograniczeń na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Sposób złożenia oferty -propozycję cenową należy złożyć w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 06.03.2020 roku do godz. 10.00

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania przekazując stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej;

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi bez obligatoryjnej obecności Wykonawców w dniu 06.03.2020 r. o godz. 10.30 w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice (II piętro).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej procedury bez dokonania rozstrzygnięcia i zawarcia umowy.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!