Szukaj na stronie :

Serwis oprogramowania InfoMedica/AMMS firmy Asseco S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach - postępowanie nr Szp.2/NZ243-2-146/19

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

Serwis oprogramowania InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

 

 

1. Miejsce złożenia propozycji cenowej:

 

 

 

a)            propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2019 roku do godz. 12.00:

 

  • w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, Budynek Dyrekcji, pokój – sekretariat Dyrektora

 

lub

 

 

Uwaga:

 

W przypadku składania elektronicznych dokumentów, powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

 

2.             Termin otwarcia propozycji cenowej.

 

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.03.2019 roku o godz. 12.30 w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice (II piętro).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

3.            Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

 

W zakresie proceduralnym: Pani Justyna Paul tel. 72 318 33 66

 

W zakresie merytorycznym zadania: Tomasz Kompert 72 318 33 19

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

4.            Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup opieki serwisowej nad oprogramowaniem części administracyjnej oraz części Szpitalnej (Ruch Chorych) oraz Poradni (apteka AMMS, Rejestracja/Poradnia AMMS) zapewniającej ciągłość działania w/w programów, naprawy błędów krytycznych, administracja serwera bazodanowego i aplikacyjnego opartego na systemie Linux.

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje objęcie opieką serwisową oprogramowania szpitalnego i poradnianego oraz części administracyjnej produkcji Asseco S.A. (wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym) w skład którego wchodzi:

 

LP.

Nazwa Modułu

Lp. Licencja/Moduł

1.

AM MS RUCH CHORYCH + ZLECENIA

22

2.

AMMS Rehabilitacja

1

3.

Repozytorium EDM

1

4.

AMMS Apteka Szpitalna – aktualizacja

3

5.

AMMS Apteczki Oddziałowe – aktualizacja

6

6.

AMMS Przychodnia (REJ, GAB, STAT, NFZ) -

10

7.

Obsługa Zamówień i Przetargów

1

8.

Finansowo-Księgowy

5

9.

Rachunek Kosztów

1

10.

Wycena Procedur Medycznych

2

11.

Rejestr Sprzedaży

1

12.

Rejestr Zakupów

3

13.

Gospodarka Magazynowo-Materiałowa

2

14.

Środki Trwałe

1

15.

Wyposażenie

1

16.

Kadry

2

17.

Płace

3

18.

Grafiki

6

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

·         Instalowanie oraz wdrażanie nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego w tym przeszkalanie pracowników z nowych wersji oprogramowania.

 

·         Usuwanie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego powstałych z winy Zamawiającego lub  w skutek wypadków losowych.

 

·         Bieżące usuwanie awarii oprogramowania, tzn. usterek w zbiorach oraz usterek
w zbiorach zgromadzonych danych powstałych z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych ( niezależnie od Zamawiającego).

 

·         Bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego                         i Systemowego oraz sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego. Obowiązek archiwizacji danych spoczywa na Zamawiającym.

 

·         Dostęp do internetowej platformy zgłoszeniowej umożliwiającej:

 

a)      zgłaszanie awarii i usterek oprogramowania,

 

b)      zgłaszanie błędów,

 

c)      udzielanie porad i konsultacji

 

·         Dostęp odbywa się na podstawie indywidualnych kont dla osób/administratorów oprogramowania. W ramach umowy można zgłosić 2 osoby upoważnione do wykonywania zgłoszeń.

 

·         Możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych, e-mail i osobistych w siedzibie Zamawiającego z pracownikami certyfikowanymi w zakresie obsługi i konfiguracji modułów. 

 

·         Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, wykonywanie ponownych lub dodatkowych instalacji oprogramowania objętego niniejszą umową.

 

·         Doradztwo i udzielania konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych

 

·         Dokonywanie na wniosek Zamawiającego kontroli prawidłowości składowania                   i zabezpieczania danych gromadzonych za pomocą oprogramowania objętego niniejszą umową.

 

·         Awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania                       i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na nośnikach magnetycznych (np. ZIP, streamer, CD). 

 

·         Weryfikowanie na wniosek Zamawiającego stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego” do systemu informatycznego Zamawiającego.

 

·         Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe           i wykonane czynności, w tym zmiany konfigurowania oprogramowania.

 

·         Administrowanie serwerem danych, na platformie Linux

 

 

 

5.            Warunki realizacji określają istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia – zapisy umowy mogą ulec modyfikacji.

 

6.            Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

a)      Podane ceny powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

 

b)     Powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

 

c)      Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem prze składającego ofertę bądź osobę przez niego umocowaną.

 

d)     Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację.

 

 

 

7.            Wymagany termin realizacji:

 

          od dnia  01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

 

 

8.            Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem (wagą)

 

·         Cena                                                   100%

 

 

 

a)      Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:      

 

              

 

                     Amin

 

Cn   =    --------------   x   100

 

                     An

 

gdzie:

 

Cn        - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

 

Amin       - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

 

An        - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

 

 

 

b)      Wyliczenie punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

 

9.            Wymagania wobec Wykonawcy

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był certyfikowanym partnerem serwisowym producenta oprogramowania Asseco Poland S.A.

 

10.        Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

 

a)            Wypełniony formularz propozycji cenowej (Zał. nr 1);

 

b)            Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

c)            Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                     z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost       z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

 

 

 

 

 

 

 

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 

 

 

Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa winna zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

Załączniki do zaproszenia:

 

1.      Propozycja cenowa – załącznik nr 1

 

2.      Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd