Szukaj na stronie :

Zakup central monitorujących wraz z monitorami kardiologicznymi na potrzeby oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala nr 2 w Myłsłowicach - Szp.2/NZ-242-2-314/19

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

Zakup central monitorujących wraz z monitorami kardiologicznymi na potrzeby Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala  nr 2 w Mysłowicach

 

 

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

a)            propozycję cenową należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

b)            podane ceny powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

 

c)            powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

 

d)            powinna obejmować całość zamówienia

 

e)            Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

 

          składającego ofertę bądź osobę przez niego umocowaną.

 

f)             Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację.

 

 

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

a)      Przedmiotem zamówienia jest Zakup central monitorujących wraz z monitorami kardiologicznymi na potrzeby Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala  nr 2 w Mysłowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami określa załącznik nr 3 do zaproszenia tj.: „Szczegółowy opis parametrów technicznych”.

 

b)      Zaoferowany asortyment winien być fabrycznie nowy, z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2019 rok. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży sprzętu demonstracyjnego.

 

c)      Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

d)      Wykonawca wraz dostawą sprzętu dostarczy karty gwarancyjne, paszporty techniczne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dla poszczególnych elementów dostawy.

 

e)      Wykonawca zapewni menu obsługowe w języku polskim.

 

f)       Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu
i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania:

 

·         spełniać tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania, oznakowania tych wyrobów, a także informacji dostarczonej przez wytwórcę,

 

·         wystawiono dla nich deklarację zgodności, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

 

·         posiadać oznakowane znakiem CE,

 

·         posiadać wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

 

g)      Przedmiot zamówienia musi odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym
w szczegółowym opisie parametrów technicznych (do wypełnienia przez Wykonawcę) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia

 

h)      Warunki realizacji zakupu określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4
do niniejszego zaproszenia.

 

3.            Wymagany termin realizacji: do 14 dni roboczych od podpisania umowy.

 

4.            Kryteria oceny ofert:

 

  • cena                                        65 %

 

·         parametry funkcjonalne         35%

 

 

 

4.1. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:          

 

              

 

                     Amin

 

Cn   =    --------------   x   65

 

                     An

 

gdzie:

 

Cn        - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

 

Amin       - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

 

An        - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

 

 

 

 

 

4.2. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium parametry funkcjonalne posługując się wzorem:

 

 

 

                     Fn

 

Fn   =    --------------   x   35

 

                     Fmax

 

 

 

gdzie:

 

Fn        - liczba punktów w kryterium parametry funkcjonalne uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

 

Fmax       - maksymalna liczba punktów cząstkowych możliwych do uzyskania

 

Fn        - liczba punktów cząstkowych, jakie otrzymała oferta n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony załącznik nr 3 do zaproszenia tj.: Szczegółowy opis parametrów technicznych”.

 

 

 

Punkty w kryterium parametry funkcjonalne przyznawane będą w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do zaproszenia tj.: Szczegółowy opis parametrów technicznych. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania to 40  punktów.

 

 

 

5.            Wymagania wobec wykonawcy: podmiot czynny gospodarczo

 

6.            Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

 

a)            Wypełniony formularz propozycji cenowej ( Zał. nr 1);

 

b)            Wypełniony formularz asortymentowo cenowy (Zał. nr 2);

 

c)            Wypełniony szczegółowy opis parametrów technicznych oraz warunków gwarancji (Zał.nr 3);

 

d)            Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu oferowanego wyrobu medycznego – wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub Powiadomień o wprowadzeniu wyrobów medycznych do obrotu

 

e)            Wpis do właściwego rejestru, uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

 

f)             Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

 

 

 

7.            Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 

 

 

Sposób złożenia oferty - propozycję cenową należy złożyć w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 25.10.2019r. roku do godz. 12.00

 

 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania przekazując stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

8.        Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej;

 

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi bez obligatoryjnej obecności Wykonawców w dniu 25.10.2019r. o godz. 12.30 w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice (II piętro).

 

 

 

9.         Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

 

W zakresie proceduralnym: Magdalena Furmańska-Czajor  lub Justyna Paul tel. 72 318 33 08

 

W zakresie merytorycznym zadania: Barbara Michniak 72 318 33 50 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

10.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 

 

 

Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa winna zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

Załączniki do zaproszenia:

 

1.      Propozycja cenowa – załącznik nr 1

 

2.      Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2

 

3.      Szczegółowe opis parametrów technicznych – załącznik nr 3

 

4.      Projekt umowy – załącznik nr 4

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!