Szukaj na stronie :

Dostawa wózków kuwetowych, mopów i nakładek na mopy dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

Mysłowice, dnia 02 październik 2019r.

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

Dostawa wózków kuwetowych, mopów i nakładek na mopy dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

 

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

a)            propozycję cenową należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

b)            podane ceny powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

 

c)            powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

 

d)            Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

 

          składającego ofertę bądź osobę przez niego umocowaną.

 

e)            Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację.

 

 

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

a)      Przedmiotem umowy jest dostawa wózków kuwetowych, mopów i nakładek na mopy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera propozycja cenowa- załącznik nr 1

 

 

 

b)      Przedmiot zamówienia obejmuje: jednorazową dostawę wózków kuwetowych, mopów i nakładek na mopy

 

c)      Warunki realizacji określają istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia – zapisy umowy mogą ulec modyfikacji.

 

3.            Wymagany termin realizacji: max. 14 dni od momentu podpisania umowy

 

4.            Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem (wagą)

 

·         Cena                                                              100%

 

 

 

4.1. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:     

 

              

 

                     Amin

 

Cn   =    --------------   x   100

 

                     An

 

gdzie:

 

Cn        - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

 

Amin       - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

 

An        - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

 

 

 

Wyliczenie punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

 

5.            Wymagania wobec Wykonawcy:

 

a)      podmiot czynny gospodarczo

 

6.            Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

 

a)            Wypełniony formularz propozycji cenowej ( Zał. nr 1);

 

b)            Wpis do właściwego rejestru, uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

 

c)            Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę.

 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

 

 

 

7.            Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 

 

 

Sposób złożenia oferty - propozycję cenową należy złożyć w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 08.10.2019r. roku do godz. 12.00

 

 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania przekazując stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną.

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

8.        Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej;

 

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi bez obligatoryjnej obecności Wykonawców w dniu 08.10.2019r. o godz. 12.30 w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice (II piętro).

 

 

 

9.         Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

 

W zakresie proceduralnym: Maria Jarosz lub Justyna Paul tel. 72 318 33 66

 

W zakresie merytorycznym zadania: Wioleta Rusnak 72 318 32 86

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

10.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 

 

 

Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa winna zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

Załączniki do zaproszenia:

 

1.      Propozycja cenowa – załącznik nr 1

 

2.      Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 2

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. oprac. J.Paul                                 

 

Our website is protected by DMC Firewall!