Szukaj na stronie :

Zakup licencji AMMS oraz aktualizacja oprogramowania INFOMEDICA firmy Asseco S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach - Szp.2/NZ-242-300/19

Mysłowice, dnia 20 września 2019r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

zakup licencji AMMS oraz aktualizacja oprogramowania INFOMEDICA firmy Asseco S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)            propozycję cenową należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)            podane ceny powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

c)            powinna być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

d)            Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

          składającego ofertę bądź osobę przez niego umocowaną.

e)            Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zakup licencji AMMS oraz aktualizacja oprogramowania INFOMEDICA firmy Asseco S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach tj:

             AMMS Ruch Chorych +Zlecenia – licencja                                                  - ilość 22

AMMS  Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, STAT, NFZ)- licencja               - ilość 4

Repozytorium EDM- licencja                                                                        - open

INFOMEDICA Ruch Chorych ( Izba Przyjęć, Oddziały, STAT, NFZ) –

aktualizacja oprogramowania                                                                        - ilość 1

AMMS Apteka - aktualizacja                                                                        - ilość 3

AMMS Apteczki Oddziałowe – aktualizacja                                                 - ilość 6

AMMS Rehabilitacja - aktualizacja                                                               - ilość 1

AMMS Przychodnia ((Rejestracja, Gabinet, STAT, NFZ) –aktualizacja                    - ilość 6

INFOMEDICA LO Recepcja – aktualizacja                                                  - ilość 3

Mini Infomedica – aktualizacja                                                                                - ilość 21

Finanse-Księgowość – aktualizacja                                                               - ilość 5

Rachunek Kosztów – aktualizacja                                                                - ilość 1 Wycena Procedur Medycznych –aktualizacja                                                   - ilość 2

Rejestr Sprzedaży  - aktualizacja                                                                   - ilość 1

Rejestr Zakupów - aktualizacja                                                                                 - ilość 3

Gospodarka Materiałowa - aktualizacja                                                                   - ilość 2

Środki Trwałe - aktualizacja                                                                         - ilość 1

Wyposażenie  - aktualizacja                                                                         - ilość 1

Kadry  - aktualizacja                                                                                     - ilość 2

Płace - aktualizacja                                                                                       - ilość 3

Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) –aktualizacja                                                         - ilość 6

Obsługa Zamówień i Przetargów -aktualizacja                                                          - ilość 1

 

a)      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pełne prawa do udzielenia licencji na wszystkie ww. moduły oprogramowania umożliwiające nadzór autorski, inne prace związane z ww. systemami, w tym aktualizacje. Dokument potwierdzający ww. okoliczności winien zostać załączony do oferty.

b)      Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania, o którym mowa  powyżej.

c)      Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie autorów i właścicieli autorskich praw majątkowych z tytułu prawa do korzystania z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji.

d)      Na dostarczane oprogramowanie mają zastosowanie warunki gwarancji producenta.

e)      W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

f)       Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo odbiorczy potwierdzający dostawę licencji, aktualizację oraz wdrożenie.

g)      Zapłata nastąpi co najmniej w 4 równych ratach płatnych na koniec każdego miesiąca.

 

3.            Wymagany termin realizacji: 31.12.2019r.

4.            Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem (wagą)

·         Cena                                                              100%

 

4.1. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena posługując się wzorem:     

              

                     Amin

Cn   =    --------------   x   100

                     An

gdzie:

Cn        - liczba punktów w kryterium cena uzyskana przez ofertę n-tego Wykonawcy, która podlega ocenie

Amin       - cena najniższa podana przez Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty

An        - cena podana w ofercie n-tego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony Formularz propozycji cenowej.

 

Wyliczenie punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.            Wymagania wobec Wykonawcy:

a)      podmiot czynny gospodarczo

b)      podmiot posiadający pełne prawa do udzielenia licencji na wszystkie moduły oprogramowania objęte postępowaniem, umożliwiające nadzór autorski, inne prace związane z ww. systemami, w tym aktualizacje.

6.            Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

a)            Wypełniony formularz propozycji cenowej ( Zał. nr 1);

b)            Wpis do właściwego rejestru, uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

c)         Dokument potwierdzający posiadanie pełnych praw do udzielenia licencji na wszystkie moduły oprogramowania objęte postępowaniem, umożliwiające nadzór autorski, inne prace związane z ww. systemami, w tym aktualizacje.

d)        Projekt umowy

e)         Upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

 

7.            Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 

Sposób złożenia oferty - propozycję cenową należy złożyć w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24.09.2019r. roku do godz. 12.00

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania przekazując stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 

8.        Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej;

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi bez obligatoryjnej obecności Wykonawców w dniu 24.09.2019r. o godz. 12.30 w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice (II piętro).

 

9.         Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

W zakresie proceduralnym: Paulina Górkiewicz, Maria Jarosz tel. 72 318 33 66

W zakresie merytorycznym zadania: Tomasz Kompert 72 318 33 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10.       Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi projekt umowy, który

powinien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa winna zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 

Załączniki do zaproszenia:

1.      Propozycja cenowa – załącznik nr 1

2.      Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 2

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ofert bez rozpatrzenia, a także do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

 

 

  •  ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

zakup licencji AMMS oraz aktualizacja oprogramowania INFOMEDICA firmy Asseco S.A. dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd